Jan III Sobieski na monecie z XVII wieku

„Jan III Sobieski i jego monety” to artykuł z cyklu „Monety polskich królów”. Więcej podobnych artykułów znajdziesz w linku.

Sobieski był bez wątpienia władcą, kóry umiejętnie budował swój wizerunek na numizmatach. Wraz z umacnianiem się pozycji króla, przede wszystkim w kontekście zwycięskich kampanii przeciw Turcji, zmianie ulega jego wizerunek na numizmatach. Jeszcze przed bitwą wiedeńską Sobieski pojawiał się na stylizowany na rzymskiego cezara. Głowę o dumnym profilu zdobił wieniec laurowy. Monarcha nosił togę, czasem karacenę i płaszcz. Przekaz propagandowy był jasny. Oto jest ten, który dorównuje antycznym bohaterom.

Apogeum sławy królewskiej przypadło niewątpliwie w 1683 r. Do legendy przeszła obrona Wiednia przed Turkami. W świadomości potomnych szczególnie zapisały się wypadki z 12 września i słynna szarża polskiej husarii. Sobieski pokonał przeważające siły Kara Mustaffy. Zielony sztandar Proroka wysłał do papieża ze słynnym dopiskiem: „Venimus, vidimus, Deus Vicie” (Przybyliśmy, zobaczyliśmy, zwyciężył Bóg). Od tamtej chwili niemal regułą stało się ukazywanie króla na wzór antyczny.

Donatywa Sobieskiego o nominale 4 i pół dukata
Donatywa 4 i pół dukata, zdj. Muzeum Narodowe w Krakowie

Jan III Sobieski na donatywie o nominale 4 i pół dukata

Za panowania Jana III po raz ostatni wybito donatywy (prezenty wielokrotności złotych dukatów lub srebrnych talarów). Mennicę gdańską w 1685 r. opuściły ostatnie tego typu datowane numizmaty. Ich twórcą był znakomity medalier i rytownik Jan Höhn młodszy (ok. 1642-1693), syn medaliera Jana Höhna starszego. Wykonywał medale pamiątkowe i portretowe, był głównym medalierem królewskim w czasach Sobieskiego. Na donatywach umieścił panoramę Gdańska, która poziomem dorównywała najlepszym tego typu przedstawieniom z okresu Wazów, oraz wizerunek Chrystusa. Panoramy widokowe nieprzerwanie budzą zachwyt wśród kolekcjonerów.

Awers zdobi popiersie króla w wieńcu laurowym i rzymskim płaszczu zwrócone w prawo. W otoku napis: IOAN[nes] III D[ei] G[ratia] REX POLONIARUM (Jan III z Bożej łaski król Polski). Poniżej wizerunku inicjały IH (Jan Höhn).

Rewers przedstawia panoramę Gdańska otoczonego fortyfikacjami. Poniżej herb miasta pomiędzy datą emisji: 1685 oraz półkolisty napis: REG[ia] CIVIT[as] GEDANENSIS (Królewskie miasto Gdańsk). Mennica Gdańsk, złoto, średnica: 28,7 mm, waga: 13,89 g.

Jan III Sobieski. Dwudukat koronny
Dwudukat koronny. Zdj. Muzeum Narodowe w Krakowie

Dwudukat koronny

Na awersie widzimy popiersie króla w wieńcu laurowym w prawo. W otoku napis: IOAN[nes] D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] LIT[huanie] R[ussiae] PR[ussiae] (Jan III z Bożej łaski król Polski wielki książę litewski, ruski, pruski).

Rewers to ukoronowany, czteropolowy herb Rzeczpospolitej – Orzeł Biały i Pogoń Litewska, na tarczy sercowej Janina – herb Sobieskich. W otoku napis: SOLI DEO LAUS HONOR & GLORIA (Jedynemu Bogu część i chwała).

Mennica Bydgoszcz, złoto, średnica: 30,5 mm, waga: 6,8 g.

Produkcja mennicza w czasach Jana III nie była obfita. Konflikty zbrojne bez wątpienia nie sprzyjały reformom na rynku finansowym. To wpływało na ograniczoną produkcję monet. Mennica bydgoska (w latach 1677-1679 jedyna działająca państwowa mennica w kraju), pomiędzy rokiem 1681 a 1683 wybijała dukaty. Stanowią one dziś rzadkość numizmatyczną, ponieważ są opatrzone nietypową łacińską sentencją.

Jan III Sobieski na monecie. Talar gdański
Talar gdański. Zdj. archiwum Skarbnicy Narodowej

Talar gdański

Piękny przykład talara z majestatycznym wizerunkiem króla zwycięzcy. Nakład numizmatu wynosił zaledwie dwieście sztuk. Ten typ monety okazał się mało opłacalny, dlatego zaniechano jego dalszej produkcji.

Na awersie widzimy ukoronowane popiersie króla w prawo, w zbroi i płaszczu rzymskim. W otoku napis: IOAN[nes] III D[ei] G[ratia] REX POLON[iae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] RUS[siae] PRUS[siae] MAS[oviae] (Jan III z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki).

Na rewersie tarcza z herbem Gdańska podtrzymywana przez lwy i inicjały DL (Daniel Lesse – zarządca mennicy). Poniżej data emisji: 1685. W owalu mały lew – znak mincerski. W otoku napis: MONETA ARGENTEA CIVITATIS GEDANENSIS (Moneta srebrna miasta Gdańska). Moneta wybita ze srebra , średnica 43 mm, waga 29,5 g.

Jan III Sobieski na monecie. Talar koronny z napisem na rancie
Talar koronny z napisem na rancie. Zdj. Muzeum Narodowe w Warszawie

Talar koronny z napisem na rancie

Za czasów Jana III talary emitowano tylko dwukrotnie w Gdańsku i Bydgoszczy. Zastosowanie nowoczesnych maszyn pozwoliło na wybicie, po raz pierwszy w dziejach polskiego mennictwa, napisu na rancie monety. Stanowił on nawiązanie do planów króla utworzenia koalicji antytureckiej i prowadzenia dalszej walki z Imperium Osmańskim. O roli monarchy jako przywódcy świadczył jego wizerunek stylizowany na rzymskiego imperatora.

Talary nie były datowane, ale inicjał SvP wskazuje na głównego mincerza mennicy bydgoskiej Samuela von Pfahlera, działającego tam w latach 1684-1685. Prezentowany numizmat jest unikatem.

Na awersie widzimy popiersie króla w wieńcu laurowym w prawo, pod wizerunkiem inicjały SvP (Samuel von Pfahler – mincerz). W otoku napis: IOAN[nes] III D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] R[ussiae] P[russiae] (Jan III z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski).

Na rewersie ukoronowany, czteropolowy herb Rzeczpospolitej – Orzeł Biały i Pogoń Litewska, na tarczy sercowej Janina – herb Sobieskich, całość ujęta w wieniec laurowy. Pod tarczą herb Jelita podskarbiego koronnego Marcina Zamoyskiego. W otoku dalsza część tytulatury królewskiej: MASO[viae] SAM[ogitiae] KYOV[iae] VOL[hyniae] PODOL[iae] POD[lachiae] LIV[oniae] SM[olensci] S[everiae] C[zernikoviae] (mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inancki, smoleński, siewierski, czernichowski).

Na rancie napis: INGENTIBUS AUSIS Q[uo] VIS MONSTRAT ITER (Wielkim i śmiałym zamierzeniom, ku każdemu celowi drogę wskazuje). Mennica Bydgoszcz, srebro, średnica 41 mm, waga 27,6 g.

Ort koronny króla Sobieskiego
Ort koronny. Zdj. archiwum Skarbnicy Narodowej

Jan III Sobieski na orcie koronnym

Na awersie widzimy głowę króla w wieńcu laurowym w prawo. W otoku napis: IOAN[nes] III D[ei] G[ratia] REX POL [oniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] R[ussiae] P[russiae] (Jan III z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski). Pod wizerunkiem inicjały dzierżawcy mennicy TLB – Tytusa Liwiusza Boratiniego.

Rewers: wielopolowy herb Rzeczpospolitej, Orzeł Biały i Pogoń Litewska, na tarczy sercowej Janina – herb Sobieskich; po obu stronach herbu oznaczenie nominału: 18 (groszy). Pod tarczą herb Jelita podskarbiego koronnego Marcina Zamoyskiego. W otoku napis: MON[eta] NOVA ARG[enta] REG[ni] POLON[oniae] (Moneta nowa, srebrna Królestwa Polskiego)

Mennica Bydgoszcz, srebro, średnica 30 mm, waga 6,30 g.

Jan III Sobieski na szóstaku koronnym,
Szóstak koronny. Zdj. archiwum Skarbnicy Narodowej

Szóstak koronny

Szóstki koronne bito w początkowym okresie panowania Jana III Sobieskiego w mennicach w Bydgoszczy oraz Krakowie. Szóstaki bydgoskie charakteryzowały się wizerunkiem króla w stroku rzymskim, z wieńcem laurowym. Na numizmatach umieszczano inicjały dzierżawcy mennicy: MH (Michała Hodermanna) oraz superintendenta SB (Santis de Urbani Banis). Gdy w 1679 r. mennica bydgoska znalazła się pod zarządem Tytusa Liwiusza Boratiniego, na monetach pojawiły się litery TLB

Awers – głowa króla w wieńcu laurowym w prawo. W otoku napis IOAN[nes] III D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] R[ussiae] P[russiae] (Jan III z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski). Pod wizerunkiem inicjały polskiego dzierżawcy włoskiego pochodzenia: TLB – Tytusa Liwiusza Boratiniego.

Na rewersie trzy tarcze herbowe pod koroną królewską: Orzeł Biały, Pogoń Litewska i Janina (herb Sobieskich); pomiędzy koroną a tarczami oznaczenie nominału: VI. Pod tarczami data emisji 1683 i herb Jelita podskarbiego koronnego Marcina Zamoyskiego. W otoku napis: GROS[sus] ARG[entus] SEX[tens] REG[ni] POLONIAE (Grosz srebrny sześciokrotny Królestwa Polskiego).

Mennica Bydgoszcz, srebro, średnica 25 mm, waga 3,36 g.

Jan III Sobieski – powiązane artykuły

Od sarmaty do cezara – wizerunek Jana III Sobieskiego na medalach i monetach. Przeczytaj artykuł

Cezar, sarmata, filozof. Polscy władcy na monetach i medalach. Przeczytaj artykuł

2 KOMENTARZE(Y)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.